Mae Defnyddwyr Bysiau Cymru yn cydweithio gyda phartneriaid ar draws y wlad yn cynnwys

 • Llywodraeth Cymru
 • awdurdodau trafnidiaeth lleol
 • cwmnïau bysiau

i wella’r safonau o ran teithio ar fysiau ac i osod anghenion teithwyr bysiau yng nghanol polisi trafnidiaeth.

Mae’r ystadegau ((Tach 2012) Arolwg Panel Chwarterol y DfT (Tabl BUS0103, DfT/ONS) yn dweud wrthym fod tua 116 miliwn o deithiau teithwyr yn cael eu gwneud ar fysiau bob blwyddyn yng Nghymru. Maent hefyd yn dweud wrthym fod teithiau ar fysiau yn cwmpasu tua 80% o'r holl deithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus. Y bws yw'r modd mwyaf cyffredin o bell ffordd o deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mae'n darparu cysylltiadau â chymunedau anghysbell, gwledig ac yn rhoi mynediad hanfodol i deuluoedd, gwaith, addysg, iechyd a chyfleusterau cymdeithasol.

Mae gan Ddefnyddwyr Bysiau Cymru brif swyddfa yng Nghaerdydd gyda rhwydwaith o gynrychiolwyr ledled Cymru.

Prif ffocws y gwaith yw

 • trin cwynion;
 • trefnu cymorthfeydd defnyddwyr bysiau ble gall y cyhoedd gael cyfarfodydd wyneb yn wyneb â'r awdurdodau lleol a'r gweithredwyr sy'n darparu'r gwasanaethau;
 • cyflawni monitro a theithio dirgel;
 • cyflogi, rheoli ac arwain tri Swyddog Cydymffurfio Bysiau.

Mae'r cyllid presennol yn darparu ar gyfer

Uwch Swyddog Cymru rhan-amser

 • Swyddog Cymru amser llawn
 • tri Swyddog Cydymffurfio Bysiau amser llawn
 • wyth cynrychiolydd lleol yn y maes
 • cyfleusterau swyddfa a
 • pherson rhan-amser i gynorthwyo yn y swyddfa

Mae'r rhain yn cyfuno i gyflwyno ein pwrpas sylfaenol:

 • Gwella gwasanaethau bysiau ar draws Cymru drwy fonitro ac adrodd ar weithrediadau bysiau;
 • Casglu barnau defnyddwyr a'u cyfleu'n gywir i'r diwydiant ac i ddeddfwyr;
 • Darparu arweiniad a chefnogaeth i ddefnyddwyr bysiau
 • Darparu cyngor ar bolisi trafnidiaeth arfaethedig ar lefel leol a Llywodraeth Cymru
 • Datblygu arfer da, gweithio gyda chwmnïau bysiau a rhannu arfer gorau;

Gweithio gyda chonsortia trafnidiaeth rhanbarthol, awdurdodau lleol, grwpiau diddordeb arbennig, Llywodraeth Cymru a chwmnïau bysiau i sicrhau bod barnau a buddion teithwyr yn cael eu cynrychioli'n briodol.

Mae Defnyddwyr Bysiau Cymru yn rhan o Ddefnyddwyr Bysiau'r DU sydd â phresenoldeb llwyddiannus yn Lloegr ac yn Yr Alban hefyd.

​Dolennau:

Teithio Rhatach ar Fysiau

Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Rhanbarthol